Salgs- og leveringsbetingelser

Nærværende betingelser gælder for alle ydelser og support, samt udvikling af software, herunder databaser, hjemmesider og filhåndteringssystemer udviklet og udbudt af Qshare Solutions A/S.
Biydelser, herunder vejledninger, manualer, undersøgelser, undervisning, undervisningsmaterialer og rådgivning mv., leveres tilsvarende i henhold til nærværende betingelser.

Tilbud er bindende for Qshare Solutions i 14 kalenderdage fra tilbuddets dato. Aftale er indgået, når kundens accept er modtaget af Qshare Solutions.

Til at forestå kontakten med den anden part skal både Kunde og Qshare Solutions udpege en medarbejder, til hvem enhver henvendelse vedrørende aftalen skal rettes. Medarbejderne skal være bemyndiget til at indgå bindende aftaler på partens vegne.
Kunden skal vederlagsfrit stille nødvendige oplysninger, materialer, fysiske faciliteter og medarbejdere hos Kunden til rådighed for Qshare Solutions i det omfang, det er relevant for Qshare Solutions’ opfyldelse af aftalen.
Kunden skal på begæring fra Qshare Solutions formidle kontakt direkte mellem Qshare Solutions og Kundens øvrige leverandører, hvis dette er relevant for Qshare Solutions’ opfyldelse af det aftalte.


Regulering og betaling

Alle priser og gebyrer er i danske kroner medmindre andet er angivet. Alle priser er ekskl. moms, gebyrer og andre eventuelle skatter, told og afgifter, medmindre andet er aftalt.

Licensperioder er som udgangspunkt 12 mdr. fra idriftsættelsestidspunktet af Softwaren, hvorefter den automatisk fornyes med en 12 måneders periode, hvis ikke Licensaftalen er rettidigt opsagt, jf. punktet om opsigelse. Idriftsættelsestidspunktet er det tidspunkt, hvor Qshare Solutions meddeler Kunden, at Softwaren er gjort tilgængelig. Herefter faktureres vederlaget for licensen (herefter ”Licensvederlaget”) på månedlig basis.

Fakturaer forfalder til betaling 8 dage efter fakturadato. Ved forsinket betaling forrentes det forfaldne beløb efter Rentelovens til enhver tid gældende bestemmelser.
Qshare Solutions er til enhver tid berettiget til at regulere Licensvederlaget samt alle øvrige priser oplyst af Qshare Solutions i overensstemmelse med ændringen i nettoprisindekset fra den dato, hvor Licensaftalen trådte i kraft, og frem til reguleringsdatoen. Under alle omstændigheder er Qshare Solutions hvert år i forbindelse med udstedelse af faktura berettiget til at regulere de oplyste priser og det aftalte Licensvederlag med 2 % i forhold til det forudgående års priser og Licensvederlag.

Qshare Solutions afregner transporttid efter gældende timetakst. Eventuelle øvrige omkostninger til transport, logi og ophold faktureres efter regning.

Qshare Solutions forbeholder sig ejendomsretten til alle ydelser og software, som kunden har modtaget, indtil alle udeståender vedrørende pågældende er betalt.


Fortrolighed

Såvel du som Kunde og Qshare Solutions skal fortroligholde enhver oplysning om den anden parts forhold og interne oplysninger, som parterne gennem samarbejdet bliver bekendt med. Teknisk information, knowhow, koncepter, metoder, immaterielle rettigheder samt hertil relateret information, der er udviklet af og/eller ejes af Qshare Solutions, er at betragte som Qshare Solutions forretningshemmeligheder, der ikke ubeføjet må videregives eller udnyttes af Kunden. Brud på denne hemmeligholdelsesforpligtelse er forbundet med erstatningsansvar.

Hemmeligholdelsesforpligtelsen gælder også efter Licensaftalens ophør.


Persondata

Kunden er Dataansvarlig og Qshare Solutions er Databehandler for de persondata, der behandles i forbindelse med Qshare Solutions udførelse af ydelserne, og når persondata behandles på vegne af Kunden. Såfremt Qshare Solutions skal behandle personoplysninger omfattet af persondataloven og persondataforordningen, skal parterne indgå sædvanlig databehandleraftale.


Data

Ved accept af Licensaftalen accepterer Kunden, at Qshare Solutions registrerer og indsamler statistik omkring login, brug, mv. samt de data, som indtastes i Softwaren. Qshare Solutions registrerer og behandler i den forbindelse ikke personoplysninger, såsom adresser, navne mv.
Ovennævnte registrering og indsamling sker primært til brug for tilpasninger, forbedringer, nyudvikling og statistiske formål. Qshare Solutions har ret til at integrere Kundens tidligere data i Softwaren.


Brugsret og immaterielle rettigheder

Qshare Solutions forbeholder sig alle rettigheder vedrørende Softwaren. Qshare Solutions ejer alle rettigheder til Softwaren, herunder samtlige ophavsrettigheder, varemærkerettigheder og andre immaterielle rettigheder til Softwaren, inklusive blandt andet objektkode, kildekode, manualer, vejledninger, dokumentation, brugergrænseflader, industriel design, billeder, lyd, video, animation, tekst og andre medier, der er indarbejdet eller anvendes i Softwaren. Licensaftalen indebærer ikke, at der helt eller delvist overdrages noget ejerskab til nogen rettigheder til Kunden.

Individuelt udarbejdet programmel tilhører ligeledes Qshare Solutions, medmindre andet skriftligt er aftalt. Kunden skal give Qshare Solutions meddelelse om enhver krænkelse af Qshare Solutions immaterielle rettigheder, som Kunden får kendskab til.

Brugsretten til Softwaren omfatter alene Kundens egen interne brug af Softwaren. Softwaren må kun benyttes af Kunden til behandling af data, der angår Kundens egne aktiviteter.
Kunden er alene berettiget til at kopiere eller på anden måde disponere over Softwaren med henblik på at tage en sikkerhedskopi af Softwaren og alene med henblik på understøttelse af den tilladte brug. Qshare Solutions Software må ikke videresælges, udlejes eller videregives til tredjemand. Softwaren må heller ikke på anden måde stilles til rådighed for eller benyttes til gavn for tredjemand.
Medmindre andet er tilladt i henhold til gældende lovgivning, er Kunden ikke berettiget til at ændre, modificere eller på anden måde bearbejde Softwaren, ligesom Kunden under ingen omstændigheder må foretage reverse engineering eller dekompilere Softwaren. Kunden er ikke berettiget til at bryde eller ændre eventuelle licenskoder, sikkerhedskoder og kildekoder.
Sælger eller overdrager Kunden udstyr til tredjemand, hvorpå Softwaren er tilgængelig, indestår Kunden for, at adgangen fjernes forinden overgivelse af udstyret til tredjemand.


Vilkår for Licensaftalen

I forbindelse med accept af Licensaftalen med Qshare Solutions vedrørende Qshare platformen accepterer Kunden Licensvilkårene. Qshare Solutions giver herved Kunden en ubegrænset, ikke-overdragelig og ikke-eksklusiv licens til og brug af Qshare Solutions hostede platform Qshare (herefter samlet benævnt ”Softwaren”) på de vilkår og betingelser, der er fastsat i Licensaftalen og i Licensvilkårene. Softwaren gives i licens ud fra princippet om ”Software as a Service”.

Licensvilkårene er gældende for såvel skriftlig som elektronisk materiale knyttet eller udviklet til Softwaren, og det tredjemands-programmel, der udgør en del af Softwaren.
Hvis Softwaren opgraderes, opdateres eller videreudvikles, er brugen af sådanne opgraderinger eller opdateringer omfattet af Licensaftalen og Licensvilkårene samt eventuelle ændringer heraf, medmindre disse opgraderinger, opdateringer eller suppleringer ledsages af andre vilkår og betingelser, idet det så er disse vilkår og betingelser, der finder anvendelse.
Qshare Solutions skal opretholde et serviceniveau, som er tilfredsstillende og markedskonformt. Medmindre Parterne indgår anden aftale, udarbejdes der ikke en Service Level Agreement (SLA).

Kundens mulighed for og ret til at anvende Softwaren er betinget af at Licensvederlaget indgår til forfaldstid og Kunden ikke på anden vis har misligholdt Licensaftalen og Licensvilkårene.
Såfremt Kunden misligholder sine forpligtelser i henhold til Licensaftalen eller Licensvilkårene er Qshare Solutions berettiget til straks og uden varsel at afbryde Kundens forbindelse til Softwaren og ophæve Licensaftalen. Qshare Solutions er i den forbindelse ikke ansvarlig for Kundens eventuelle tab af data, som følge af afbrydelsen. I tilfælde af at forbindelsen afbrydes og Licensaftalen ophæves, efter ovenstående har Qshare Solutions krav på erstatning for det fulde lidte tab, hvilket bl.a. betyder, at Kunden ikke har krav på at få refunderet noget beløb, uanset om der er betalt for en periode efter afbrydelsen, og at Kunden ikke frigøres fra sine betalingsforpligtelser i den resterende licensperiode.


Opsigelse af Licensaftalen

Såfremt Qshare Solutions måtte misligholde sine forpligtelser væsentligt, og dette ikke er afhjulpet senest 30 dage efter modtagelse af skriftligt påkrav herom, er kunden berettiget til at ophæve den pågældende aftale.

Kunden kan med angivelse af samtlige oplysninger, der identificerer denne, opsige Licensaftalen til udløbet af den periode, for hvilken Kunden har betalt Licensvederlag forud. Opsigelsen skal være kommet frem til Qshare Solutions senest 1 måned før udløbet af den igangværende 12-månedersperiode, dvs. senest 1 måned før Licensaftalen automatisk fornyes med 12 måneder i henhold til punktet om betalings -og prisreguleringsbetingelser. Manglende opsigelse eller en forsinket opsigelse bevirker, at Kunden er forpligtet til at betale det fulde Licensvederlag for den følgende 12-månedersperiode.

Opsigelse og meddelelse om til- eller fravalg af moduler skal ske skriftligt.


Overdragelse

Kunden kan ikke overdrage rettigheder og forpligtelser i henhold til Licensaftalen og Licensvilkårene, medmindre Qshare Solutions forinden skriftligt har samtykket hertil. Qshare Solutions kan uden Kundens samtykke overdrage rettigheder og forpligtelser i henhold til Licensaftalen og Licensvilkårene til et koncernforbundet selskab eller tredjemand.


Fejl og mangler

Kunden accepterer, at det ikke er muligt at fremstille software, der kan afvikles fejlfrit i alle situationer og kombinationer. Softwaren licenseres således, som den er og forefindes og uden garantier eller indeståelser i øvrigt.
Såfremt der måtte opstå væsentlige fejl i Softwaren, skal Kunden straks og inden 5 hverdage rette skriftlig henvendelse til Qshare Solutions derom. I modsat fald bortfalder Qshare Solutions eventuelle mangelsansvar, men Qshare Solutions vil om muligt inkludere korrektion af påtalte fejl i en efterfølgende opdatering af Softwaren. Såfremt Qshare Solutions modtager berettiget og rettidig reklamation over fejl, er Qshare Solutions forpligtet til – efter eget valg – enten:

 • at udbedre manglen ved en opdatering at Softwaren inden for en rimelig periode,
 • at give Kunden et rimeligt afslag i allerede erlagt Licensvederlag,
 • at anvise alternative anvendelsesmåder eller forretningsgange, hvorved fejlen kan omgås af Kunden, eller
 • at annullere Licensaftalen for så vidt angår hele eller dele af Softwaren og lade parternes ydelser gå tilbage. I dette tilfælde skal der ved tilbagebetaling af allerede erlagt Licensvederlag ske et rimeligt fradrag for den brugsværdi, som Kunden har opnået i perioden frem til annullationen.

Misligholdelsesbeføjelserne som anført, angiver udtømmende Kundens beføjelser og Qshare Solutions forpligtelser i relation til:

 1. fejl og mangler ved Softwaren,
 2. fordi Qshare Solutions ikke retter sådanne fejl og mangler eller
 3. fordi Softwarens drifts- og ydeevne ikke er fri for væsentlige afbrydelser eller fejl.

Kunden er således udtrykkeligt afskåret fra at fremsætte andre krav, herunder erstatning for tab af enhver art, yderligere afslag eller andre kompensationskrav uanset grundlaget herfor.


Ansvarsfrihed

Qshare Solutions er fuldstændig ansvarsfri i tilfælde af:

 • Kundens misligholdelse af Licensaftalen eller Licensvilkårene,
 • Kundens uforsvarlige adfærd, fejlanvendelse eller anvendelse af Softwaren til andre formål eller på anden måde end anvist i Licensaftalen og Licensvilkårene eller i strid med Qshare Solutions anvisninger i øvrigt,
 • Mangler og uhensigtsmæssigheder ved Kundens eget udstyr, herunder hardware og software eller ydelser leveret af tredjemand, der er tilgængelige og/eller integreres med Qshare platformen,
 • Ændringer i Softwaren foretaget af Kunden eller tredjemand, uanset om Qshare Solutions har givet tilladelse til ændringen,
 • Forhold der kan henføres til Kundens øvrige samarbejdspartnere,
 • Forhold der kan henføres til eksterne faktorer eller tredjemand, herunder datakommunikationslinjer, hosting- eller web-udbydere, eller hændelige omstændigheder.
 • Qshare Solutions er ikke ansvarlig for fejl forårsaget af ydre årsager såsom strømafbrydelser, spændingsfejl, forkerte ind-/udgangssignaler til udstyr og lign.

Qshare Solutions kan under ingen omstændigheder og uanset baggrunden gøres ansvarlig for følgende tab:

 • Tab af eller skade på Kundens data eller databaser, hvorfor Qshare Solutions eksempelvis ikke har ansvaret for, at der bliver taget en back-up af Kundens data.
 • Tab af eller skade på Kundens hardware og anden software af enhver art.
 • Tab som følge af forretnings- og/eller driftsforstyrrelse og enhver anden forretningsmæssig afbrydelse, som måtte opstå ved brug af Softwaren eller mangelfuld/utilfredsstillende præstation eller ydeevne ved Softwaren.
 • Nogen form for indirekte tab eller følgeskade, herunder men ikke begrænset til tab at forventet indtjening, tab af avance, afgang i besætningen, driftstab eller tab af goodwill.

I forbindelse med nye versioner, opdateringer og lignende vedrørende Softwaren, påtager Qshare Solutions sig ikke noget ansvar for, at Kunden kan udnytte ny funktionalitet eller ændringer i Softwarens programlogik, opdateringer mv. af Softwaren er kompatible med eventuelle opsætninger, tilpasninger eller ændringer, som Kunden har foretaget i Softwaren eller på sine enheder i øvrigt eller at nye versioner, opdateringer mv. er kompatible med ældre versioner af Softwaren.

Qshare Solutions totale ansvar under Licensaftalen og Licensvilkårene kan under ingen omstændigheder og uanset ansvarsgrundlaget overstige det Licensvederlag, som Kunden senest har betalt for Softwaren.
Medmindre andet følger af ufravigelig lovgivning, gælder ovennævnte ansvarsfraskrivelser tillige i forhold til et eventuelt produktansvar.


Underleverandør

Qshare Solutions har ret til at benytte underleverandører til opfyldelse af sine forpligtelser i henhold til det aftalte omfang. I tilfælde af at Qshare Solutions benytter sig af underleverandører, er Qshare Solutions ansvarlig for underleverandørens arbejde, som for sit eget.


Backup

Kunden er ansvarlig for, at der til enhver tid forefindes valid backup af Kundens data og software, når Qshare Solutions skal arbejde med Kundens systemer.

Support

Qshare Solutions yder support inden for normal åbningstid som er mandag til torsdag 8.00 - 16.00, fredag 8:00 - 15:30, helligdage, juleaftensdag og nytårsaftensdag dog undtaget.


Markedsføring

Parterne er berettigede til i eget markedsføringsmateriale at anvende den anden parts navn og det af aftalen omfattede projekt som reference.


Hacking

Såfremt Kundens it-systemer er koblet op på Qshare Solutions it-systemer, skal Kunden straks orientere Qshare Solutions om ethvert angreb mod Kundens systemer. Kunden skal oplyse om angrebets art og omfang, samt hvilke foranstaltninger Kunden har truffet for at stoppe angrebet.


Øvrige vilkår

I tilfælde af at en eller flere af bestemmelserne i denne Licensaftale eller Licensvilkårene er ugyldige, berøres gyldigheden af de øvrige bestemmelser i Licensaftalen og Licensvilkårene ikke heraf.


Force Majeure

Ansvaret for opfyldelse af en forpligtelse bortfalder, i det omfang dens opfyldelse hindres af sådanne ekstraordinære omstændigheder, som den pågældende part ikke er herre over, og som parten ikke ved kontraktens indgåelse med rimelighed kunne eller burde have forudset og ej heller burde have undgået eller overvundet (force majeure). Force majeure omfatter, men er ikke begrænset til, strejke, lockout, arbejdsnedlæggelser, naturkatastrofer, krig, mobilisering, oprør, sabotage, brand, vandskade og eksplosion.

Udskydes, suspenderes eller bortfalder en leverance på grund af force majeure, har dette samme virkning for de tilsvarende betalinger.


Lovvalg og værneting

Licensaftalen, herunder Licensvilkårene, er underlagt dansk ret.

Enhver tvist, som måtte opstå i forbindelse med Licensaftalen og Licensvilkårene, herunder tvister vedrørende aftalen og vilkårenes eksistens eller gyldighed, skal afgøres ved retten i Aalborg.


Ændring af betingelserne

Licensvilkårene kan ændres i forbindelse med fremtidige opdateringer af Softwaren. Ved ibrugtagning, download og tilsvarende af en nyere version accepteres samtidig de opdaterede vilkår.


Gyldighed

Disse betingelser er gyldige fra 1. januar 2024 og erstatter alle tidligere versioner.

Scroll to Top